ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอแนะนำบริการ In-house Training

TPMTotal Productive Maintenance

TPM คืออะไร ?

TPM คือ การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

JIPM ได้ให้คำจำกัดความของกิจกรรม TPM ในภาพรวม ดังนี้

  1. เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่สร้างผลกำไรโดยแสวงหาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตอย่างถึงที่สุด
  2. สร้างกลไกป้องกัน loss ทุกชนิดล่วงหน้า ด้วยกิจกรรม Kaizen ที่หน้างานจริง (Genba) และของจริง (Genbutsu) โดยทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์และเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ ตลอด Life Cycle ของระบบการผลิต
  3. เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน ตั้งแต่หน่วยงานการผลิต หน่วยงานวิจัยพัฒนา การตลาด และบริหารเป็นต้น
  4. ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานหน้างาน
  5. ทำให้สามารถบรรลุความสูญเสียเป็นศูนย์ได้ ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบสามเหลี่ยมทับซ้อน

สนใจติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ In-house Training
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 02-717-3000 (คุณพณิตา 629, คุณทัศนีย์วรรณ 635, คุณปิยวรรณ 628, คุณวิชุดา 622, คุณทศพร 637) Email: admin.sc@tpa.or.th


คำสำคัญ: TPM Total Productive Maintenance อบรม TPM TPM คืออะไร TPM หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม