ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอแนะนำบริการ In-house Training

TPMTotal Productive Maintenance

TPM (Total Productive Maintenance) หรือการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

คำจำกัดความของกิจกรรม TPM ในภาพรวม โดย JIPM คือ

 1. เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่สร้างผลกำไรโดยแสวงหาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตอย่างถึงที่สุด
 2. สร้างกลไกป้องกัน loss ทุกชนิดล่วงหน้า ด้วยกิจกรรม Kaizen ที่หน้างานจริง (Genba) และของจริง (Genbutsu) โดยทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์และเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ ตลอด Life Cycle ของระบบการผลิต
 3. เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน ตั้งแต่หน่วยงานการผลิต หน่วยงานวิจัยพัฒนา การตลาด และบริหารเป็นต้น
 4. ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานหน้างาน
 5. ทำให้สามารถบรรลุความสูญเสียเป็นศูนย์ได้ ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบสามเหลี่ยมทับซ้อน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากกการทำกิจกรรม TPM

 1. สร้างผลกำไรจากการลดความสูญเสีย
 2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
 3. เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการปรับปรุงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
the 8 pillars of TPM

สนใจติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ In-house Training
ดาวน์โหลดแบบสำรวจ Inhouse ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 02-717-3000 (คุณพณิตา 629, คุณทัศนีย์วรรณ 635, คุณปิยวรรณ 628, คุณวิชุดา 622, คุณทศพร 637) Email: admin.sc@tpa.or.th


In-house Training Program

 • Introduction to TPM
 • Focused Improvement
 • Autonomous Maintenance
 • Planned Maintenance
 • Early Management
 • Quaility Maintenance
 • Office TPM
 • Safety Health & Enviroment in TPM
 • Why-Why Analysis (TPM tools)
 • P-M Analysis (TPM tools)
 • IE method in TPM Activities
 • Karakuri Kaizen in TPM Activities
 • Makigami Analysis
 • Quick Changeover Kaizen (TPM tools)
 • Value Stream Mapping (TPM tools)
 • QC Method in TPM Activities
 • 5S to TPM
 • Loss-cost Matrix Improvement
 • Overall Equipment Efficiency (OEE) Improvement

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน TPM ของส.ส.ท และผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย ส.ส.ท.

TPM in-house Training Program

ขั้นตอนการให้บริการ TPM Consulting

 1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม
  admin.sc@tpa.or.th 02-717-3000
 2. ส่งแบบสำรวจการอบรมให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด และส่งกลับให้ผู้ประสานงาน
  ดาวน์โหลดไฟล์แบบสำรวจ Inhouse
 3. ส.ส.ท. จัดทำหลักสูตร กำหนดวิทยากร ส่งให้ลูกค้า
 4. ลูกค้าส่งใบยืนยันการจัดอบรม
  ดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งยืนยันการจัดอบรม


ขอรับบริการ In-house Training
ดาวน์โหลดแบบสำรวจ Inhouse

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 02-717-3000 (คุณพณิตา 629, คุณทัศนีย์วรรณ 635, คุณปิยวรรณ 628, คุณวิชุดา 622, คุณทศพร 637) Email: admin.sc@tpa.or.th


คำสำคัญ: TPM Total Productive Maintenance อบรม TPM TPM คืออะไร TPM หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม FI Why-why 5s to TPM AM P-M Analysis PM Karakuri ET Makikami EM VSM QM loss-cost OI OEE